ENERGETSKE IZKAZNICE - kratka predstavitev

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Zakonodajno je predpisana z Energetskim zakonom in Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb.

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Zakonodajno je predpisana z Energetskim zakonom in Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb.

Energetska izkaznica obstoječih stavb mora vsebovati kazalnike energijske učinkovitosti stavbe, referenčne vrednosti iz zakonodaje in priporočila za ukrepe za povečanje energijske učinkovitosti. Listina je namenjena kupcem in bodočim najemnikom stavb, da bi ti lahko pri svojih odločitvah upoštevali tudi energijske lastnosti.

Glede na vrsto stavbe oziroma namen njene uporabe ločimo dve vrsti energetskih izkaznic:

računska energetska izkaznica, ki se določi na podlagi izračunanih energijskih kazalnikov rabe energije stavbe. Računska energetska izkaznica se izda za novozgrajene stavbe in obstoječe stanovanjske stavbe;

merjena energetska izkaznica, ki se določi na podlagi meritev rabe energije. Merjena energetska izkaznica se izda za obstoječe nestanovanjske stavbe.

Izdelava energetske izkaznice obsega analizo podatkov o stavbi in rabi energije, izračun potrebnih energijskih kazalnikov in vpis predpisanih podatkov v register energetskih izkaznic.

 

Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti original ali kopijo veljavne energetske izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela. Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo.

Pri oglaševanju mora lastnik prav tako navesti razred energetske učinkovitosti iz energetske izkaznice.

Investitor novozgrajene stavbe mora energetsko izkaznico pridobiti pred vložitvijo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja. Energetska izkaznica je obvezna sestavina projekta izvedenih del.

Ponudba za izdelavo energetske izkaznice se izdela individualno glede na podatke, ki jih poda naročnik v obrazcu Zahteva za izdelavo energetske izkaznice.

 

Kratek opis postopka izdelave energetske izkaznice stavbe:

- Pregled izpolnjenega obrazca Zahteva za izdelavo energetske izkaznice, izdelava ponudbe,

- Dogovor z naročnikom, prevzem potrditve ponudbe oz. naročila,

- Izvedba ogleda stavbe, prevzem vseh razpoložljivih podatkov o stavbi,

- Računska analiza podatkov in izdelava Energetske izkaznice,

- Predpredaja rezultatov naročniku in izstavitev računa,

- Predaja izdelane Energetske izkaznice naročniku in vpis v register pri Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.

V kolikor potrebujete pomoč pri izdelavi energetske izkaznice, vas vabimo, da nas čim prej kontaktirate, saj vam jo uredimo hitro in ugodno.